REGULAMIN sklepu internetowego SHEMECK

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

3. PŁATNOŚCI

4. DOSTAWA

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6. REKLAMACJE

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shemeck.pl prowadzony jest przez firmę:


SHEMECK SP. Z O.O., ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa, tel. (22) 24 42 392, fax. (22) 24 42 971, adres poczty elektronicznej email. shemeck@shemeck.pl, NIP: 9522185486, KRS: 0000744860, REGON 381007685, kapitał zakładowy 60 000,00 zł.

1.2 Dane kontaktowe:


a) Adres pocztowy: SHEMECK SP. Z O.O. ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa
b) Adres poczty elektronicznej: shemeck@shemeck.pl
c) Numer telefonu do biura +48 22 24 42 392, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

1.3 Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:


a) SHEMECK– SHEMECK SP. Z O.O. z siedzibą na ulicy Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 9522185486, numer KRS: 0000744860, REGON 381007685
b) Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez SHEMECK dostępny na stronie internetowej pod adresem www.shemeck.pl
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
d) Konsument – nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez SHEMECK w ramach Sklepu Internetowego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
e) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których SHEMECK skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Shemeck przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów będących przedmiotem zamówienia;
h) Sklep stacjonarny  –  sklep / punkt odbioru mieszczący się pod adresem SHEMECK SP. Z O.O. ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa;
i) Przedsiębiorca – w rozumieniu art. 4 ustawy o Prawie Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r;
j) Konto – bezpłatne i dobrowolny zapis w systemach informatycznych Strony internetowej przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
k) Koszyk zamówień - lista Produktów wybranych przez Klienta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia;
l) Produkty – towary oferowane przez oraz znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego SHEMECK
m) Formularz rejestracji – indywidualna ankieta w celu założenia Konta. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło.
n) Dowód zakupu – potwiedzenie nabycia Produktów w formie paragonu lub faktury VAT.
o) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.
p) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.


1.4 Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.


1.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków przekazu na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony internetowej.
2.3 Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do przekazania do Klienta) wynosi: 2-3 dni roboczych. Zamówienia na produkty dostępne w magazynie realizowane są do godziny 13 dnia roboczego.
2.4 Zamówienia realizowane są w Dniach roboczych w godzinach 8-16.

§3. PŁATNOŚCI

3.1 Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla wiadomości kupującego SHEMECK podaje również cenę netto. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zamówień w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa) do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
3.2 Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. W celu uzyskania faktury VAT na firmę w momencie składania zamówienia należy podać numer NIP. Zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
3.3 Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
3.4 SHEMECK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
3.5 Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w punkcie 3.4, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
3.6 Dostępne metody płatności to przelew bankowy (faktura proforma), przelew bankowy odroczony oraz płatność on-line (przelewy24).
3.7 Ze względu na charakter magazynu płatność "za pobraniem" musi być wcześniej ustalona z działem sprzedaży.

§4. DOSTAWA

4.1 Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4.2 Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
4.3 Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4.4 Zakupy na kwotę 600 pln netto oraz wyższą zwolnione są z opłat dostawy.
4.5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki, należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z SHEMECK w celu wyjaśnienia sprawy.
4.6. W przypadku odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany SMS lub e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej.  SHEMECK może zażądać od osoby odbierającej towar podania numeru zamówienia oraz okazania dokumentu tożsamości, pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji SHEMECK może odmówić wydania towarów.
4.7. W przypadku braku dokonania odbioru przesyłki bądź odbioru osobistego w terminie określonym w pkt 4.6 SHEMECK skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Produktu w terminie 7 dni. Brak odbioru Produktu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez SHEMECK od umowy sprzedaży.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
5.2 Kupującemu, który nie jest Konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
5.3 Przedsiębiorca zawierający umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania żadnych przyczyn. Aby Przedsiębiorca został objęty ochroną musi być spełniony warunek: zawarta umowa nie może mieć zawodowego charakteru, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa przedsiębiorca. Analiza tego, czy konkretny zakup dotyczy zawodowej działalności przedsiębiorcy odbywa się w oparciu o kody PKD.
5.4 Zwrot towaru nie przysługuje konsumentowi ani przedsiębiorcy jeśli zakupi towar w sklepie stacjonarnym.
5.5 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
5.6 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą mailową (shemeck@shemeck.pl) lub telefonicznie (zakładka kontakt) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
5.7 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.8 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracany jest koszt produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zwrot w takiej samej formie jest niemożliwy. SHEMECK może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszt dostawy produktu do SHEMECK nie podlega zwrotowi.
5.9 Termin jest zachowany jeśli odesłano lub przekazano Produkty do SHEMECK niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
5.10 Podstawą do zwrotu należności jest odesłanie/zwrot nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz z Dowodem zakupu. W innym przypadku strony umowy ustalają indywidualnie, kwotę zwrotu za oddany sprzęt.
5.11 W przypadku odsyłania zwracanego towaru, przesyłkę należy zaadresować i wysłać na SHEMECK SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Czerwonych beretów 14, 00-910 Warszawa z dopiskiem „ZWROT”

§6. REKLAMACJE

6.1 W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru (określanego dalej w regulaminie jako Zgłoszenie), Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go, dołączając opis roszczenia. Formularz dostępny jest TUTAJ.
6.2 Formularz opisany w punkcie 6.1., jest preferowanym sposobem komunikacji pomiędzy Klientem a SHEMECK SP. Z O.O., w celu skutecznego rozpatrzenia Zgłoszenia sprawy. Zgłoszenia, które są składane w inny sposób niż podano w punkcie 1. lub nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, mogą pozostać nierozpatrzone w terminie określonym w punkcie 6.5.
6.3 Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie dostarczony unikalny numer nadany sprawie. Numerem tym należy posługiwać się podczas kontaktu z pracownikami SHEMECK SP. Z O.O..
6.4 O sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub/i telefonicznie, na podany w zgłoszeniu e-mail/numer telefonu.
6.5 Z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punktach 6.6. i 6.7., SHEMECK SP. Z O.O. rozpatruje zgłoszoną sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnego Zgłoszenia.
6.6 W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych SHEMECK SP. Z O.O. lub gdy istnieje konieczność: a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich, b) uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych, d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia.
6.7 Klient jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a także o aspektach, które mają zostać ustalone podczas wydłużonego terminu.
6.8 W przypadku Klientów którzy nie są konsumentami w rozumieniu ustawy o ochronie praw konsumentów, zwrotom nie podlegają: a) towary zgłaszane przez Klienta później niż 7 dni od momentu otrzymania przesyłki, b) zakupione w promocji, c) noszące ślady użytkowania, d) dostarczane w nieoryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu.
6.9 Klient ponosi pośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
6.10 W przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym towar uległ uszkodzeniu podczas transportu, warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską oraz odesłanie wszystkich uszkodzonych towarów.
6.11 W przypadku Klientów będących konsumentami, reklamacje towarów następują na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
6.12 Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkty oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w punkcie 6.2, w terminie do 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania informacji o przyjęciu Zgłoszenia przez pracownika firmy SHEMECK SP. Z O.O.
6.13 Brak informacji zwrotnej w terminie określonym w punkcie 6.12. może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia, określonego w punkcie 6.5, lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.
6.14 W przypadku odsyłania reklamowanego towaru, przesyłkę należy zaadresować i wysłać na SHEMECK SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Czerwonych beretów 14, 00-910 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA” i nadanym numerem sprawy, o który mowa w punkcie 6.3.
6.15 Reklamowany towar powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi, dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.
6.16 Złożenie Zgłoszenia oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy, zgodnie z przepisami stawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 poz. 1781). Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.
6.17 Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
6.18 Przedsiębiorca dokonuje czynności prawnej, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której stanowi art. 556 kodeksu cywilnego. Poprzez dokonanie zakupu, Kupujący wyraża zgodę na powyższe ograniczenie. (Przepis regulaminu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów, jedynie przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym obrotem Produktów)
6.19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1 Administratorem danych osobowych podawanych w procesach rejestracji konta, składania zamówienia, korzystania ze Sklepu internetowego (w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym) jest SHEMECK.
7.2 Przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest firma SHEMECK SP. Z O.O..
7.3 Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie w celu świadczenia usługi. Dane Użytkowników i ich Wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7.4 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa,
8.3 Regulamin obowiązuje dla produktów zakupionych od dnia 01.06.2020.